pharevaas.co

Žádosti o Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Domů / Úřad obce / Povinné informace / Žádosti o Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají


Žádosti o Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávajíústně – v kanceláři úřadu

 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Střelná
  Sttřelná 38
  756 12 Horní Lideč
 • e-mailem: obec.strelna@volny.cz
 • elektronickým podáním: strelna@volny.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 571 111 113

Úřední hodiny

 

pondělí

7:30 – 12:00 13:00 – 17:00

středa

7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
           V jiném termínu dle domluvy a přítomnosti.  

 

 

 

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). K provádění tohoto zákona v podmínkách Obecního úřadu Střelná schválilo zastupitelstvo obce Střelná směrnici, v níž je stanoven postup, který musí povinný subjekt dodržet a který je závazný pro všechny zaměstnance Obecního úřadu Střelná.

 

Poskytování informací

 1. Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací
 2. a)  na základě individuálních žádostí,
 3. b)  zveřejněním.

 

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 2. Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“).
 3. Vyřízením žádosti se rozumí:
 4. a)     poskytnutí informace (zpracování žádosti, vyhotovení a schválení obsahu informací, podepsání a         vypravení poskytovaných informací elektronickou poštou nebo odeslání informací žadateli v jiné formě),
 5. b)     odkaz na zveřejněnou informaci,
 6. c)     vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli,
 7. d)     odložení žádosti.

 

Kompetence k poskytování informací

Žádost o informaci doručenou obci nebo Obecnímu úřadu Střelná (dále jen „obecní úřad“) vyřizuje starosta obce nebo pověřený zaměstnanec obecního úřadu.

 

Poskytování informací zveřejněním

 1. Za zveřejňování informací dle ustanovení § 5 zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, odpovídá asistentka starosty.
 2. V případě, že žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, postupuje asistentka starosty dle ustanovení § 6 zákona.
 3. Pokud žadatel požádá o kopii zveřejněné informace dle § 6 odst. 2 zákona, je asistentka starosty odbor povinna kopii pořídit, v případě, že žádost byla podána elektronicky a informace je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup; současně zváží stanovení výše úhrady za poskytnutí informace dle platného sazebníku.

 

Ústní žádost o poskytnutí informace

 1. Na ústní žádost poskytne starosta, místostarosta nebo pověřený zaměstnanec ústní informaci.
 2. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

 

Písemná žádost o poskytnutí informace

 1. Písemné žádosti o poskytnutí informace lze podat:
 2. a)     osobním předáním žádosti na na podatelně obecního úřadu,
 3. b)     poštou,
 4. c)     prostřednictvím elektronických komunikací.

 

 1. Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
 2. a)     kterému povinnému subjektu je určena (Obec, starosta, zastupitelstvo obce, výbory zastupitelstva),
 3. b)     že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona,
 4. c)     kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu,
  není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy
  místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a
  adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická
  adresa).
 5. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádostí ve
  smyslu zákona.

 

Vyřizování písemných žádostí

Žádost o poskytnutí informace je povinen vyřídit každý zaměstnanec obecního úřadu a o postupu při poskytování informace pořídit záznam do záznamového listu.

 

Forma poskytování informací

 1. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
 2. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne věcně příslušný odbor informaci v elektronické podobě.
 3. Informace mohou být žadateli poskytnuty:
 4. a)     ústně (pouze v případě ústně podané žádosti),
 5. b)     písemně (elektronicky, poštou),
 6. c)     nahlédnutím do spisu za přítomnosti odpovědného zaměstnance věcně příslušného odboru, který na
  žádost pořídí kopii nebo umožní žadateli udělat si poznámky),
 7. d)     na paměťových médiích.
 8. O formě poskytování informace rozhoduje podle obsahu žádosti zaměstnanec obecního úřadu, který informaci zpracovává, vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

 

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

 1. Starosta obce rozhodne, zda za poskytnutí informace bude obecní úřad žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad.
 2. Má-li být poskytnutí informace zpoplatněno, příslušný zaměstnanec obecního úřadu musí tuto skutečnost žadateli písemně oznámit spolu s výší úhrady ještě před poskytnutím informace, jinak na úhradu nákladů ztrácí nárok. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady věcně příslušným odborem vyčíslena, požadovaná částka, lhůta k zaplacení (datum splatnosti), číslo účtu, variabilní symbol a poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady stížnost. Oznámení zašle žadateli pověřený zaměstnanec obecního úřadu a jeho kopii předá účetní obce.
 3. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí částku v plném rozsahu, příslušný zaměstnanec žádost odloží, přestože je informace již zpracována. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
 4. Náklady na poskytnutí informace, které nepřesáhnou částku 100,- Kč, nejsou požadovány.
 5. Úhrada za poskytnutí informace se provádí na základě oznámení:
 6. a)     platbou na příjmový účet kraje č. 215 662 984/0300 s uvedením variabilního symbolu 20000001,
 7. b)     platbou v hotovosti do pokladny obecního úřadu,
 8. c)     poštovní poukázkou, přičemž žadateli musí být předána poukázka se všemi náležitostmi.

shemale777.com vrpornx.net kinkydom.net
Translate »