pharevaas.co

Mateřská škola

Domů / O obci / Mateřská škola


Mateřská škola Střelná, okres Vsetín

Naše jednotřídní mateřská škola plní své poslání na samém okraji Valašska v pohraniční obci Střelná. Její historie nemá dlouholetou tradici. Byla otevřena v nově postavené budově 2. září 1978. Je umístěna na kopci nad vesnicí v čistém, klidném prostředí u lesa, daleko od hluku silnice, která spojuje obec se světem a vede přímo hranici se Slovenskem.

V nedávných letech  škola bojovala o přežití. Trpěla nedostatkem přihlášených dětí.  Naše školička pomalu a pracně získávala dřívější důležité místo ve zdejším kulturně společenském životě. Vyšla vstříc sociálnímu programu obce – v budově je provozována kuchyně pro žáky Základní školy, seniory a  občany obce. Po několik let zde byla provozována také družina Základní školy, kde výchovnou práci s dětmi zajišťovaly učitelky MŠ. Dnes je také třída mateřské školy zcela zaplněna, o místo u nás kromě zdejších žádají také rodiče dětí z blízkých okolních obcí. Prostory mateřské školy jsou účelně řešeny se samostatnou hernou, lehárnou a třídou s přilehlým nově zrekonstruovaným sociálním zařízením. Toto uspořádání umožňuje vedení dětí k samostatnému chování a jednání aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost. Je zde také dostatek místa ke kolektivním hrám i koutky, v nichž mohou mít děti soukromí. Vybavení umožňuje bezpečný pohyb dětí, sportovní vyžití i celkový osobnostní rozvoj. Veškeré prostředí je zařízeno novým nábytkem, udržováno v čistotě, je vkusně a esteticky upraveno. Na výzdobě se podílí i děti svými pracemi.

Budova školy v nedávných letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí – byly vyměněny okna, zateplena a nově opravena fasáda. V podkroví je provozována prostorná tělocvična, kterou využívají žáci obou škol i zájmové složky obce.

Zmodernizována byla také kuchyně včetně skladů, provozních prostor a zázemí pro personál.

Budovu obklopuje nově zařízená rozlehlá školní zahrada s bohatým herním vybavením v přírodním stylu.

Naše zařízení přijímá  děti zpravidla 3-6 leté, výjimečně děti starší či mladší dle potřeb rodičů.  O děti pečují 2 učitelky, které se střídají v ranní a odpolední směně a personál.

2.2. Filosofie mateřské školy:

Cílem naší práce je vytváření krásných mezilidských vztahů, tak, aby se všechny děti staly soběstačnými osobnostmi schopnými si navzájem pomáhat. Chceme dětem nabízet příležitosti k učení, podporovat přirozenou touhu po poznání. Seznamovat je s hodnotami důležitými pro život ve společnosti, podporovat samostatnost v myšlení a jednání. Těchto cílů chceme dosáhnout cestou přirozené výchovy, hrovými, nenásilnými metodami v příjemném a estetickém prostředí, v atmosféře klidu, radosti a bezpečí. Důraz bude kladen na seberealizaci každého jednotlivého dítěte, na možnosti svobodného výběru činností vedoucích k dosažení stanovených cílů.

Velkou pozornost věnujeme také spolupráci s rodiči a Základní školou.

 • Snažíme se o dostatečně pružný denní řád, který reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnost, zaujatost a jejich potřeby.
 • Dětem chceme umožnit potřebné zázemí, klid, bezpečnost i soukromí.
 • Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností a snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru.
 • Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv a podle svých potřeb (po vzájemné domluvě).
 • Všichni zaměstnanci školy reagují na individuální potřeby dětí a snaží se pomáhat v jejich uspokojování. Dětem se plně věnují.
 • Záměrem pedagogů je zatěžovat děti přiměřeně, v rámci jejich možností a umožnit dětem kdykoliv relaxovat.
 • Nově příchozím dětem nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • Do denního programu pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity, grafomotorická cvičení.
 • Usilujeme, abychom děti podněcovali k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat svým tempem.
 • Postupně vytváříme podmínky pro individuální i skupinovou práci

Při plánování denních činností vycházíme ze Školního vzdělávacího programu školy s názvem : “Nech mne, mámo, půjdu sám!” , s ohledem na vzdělávací potřeby dětí, jejich možnosti a zájem.

Aktivity mateřské školy pro všechny děti:

pravidelné:

 • vánoční besídka a jarmark
 • návštěva knihovny
 • Fašanková obchůzka
 • oslava Dne matek v KD
 • předplavecký výcvik ( pro přihlášené)
 • Dětský den v rámci MŠ( Cesta za pokladem, závodivé aktivity)
 • exkurze do ZOO, na nádraží, k dobrovolným hasičům
 • rozloučení s předškoláky s táborákem

příležitostné      

 • divadelní představení v ZŠ
 • účast na výstavách
 • 1x návštěva Městského divadla Zlín ( cesta autobusem )
 • tvořivé dílny pro rodiče s dětmi na různá témata – podzimní, vánoční , velikonoční

 

Provozní doba :

Celodenní od  6,30– 16,00 hod .

Přijímání dětí a zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ probíhá v březnu až dubnu po vyhlášení ředitelkou školy, s termínem zápisu i kriterii pro přijetí dítěte jsou rodiče seznámen prostřednictvím plakátů, obecního rozhlasu a webových stránek Obce a ZŠ.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií:

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy děti, které dosáhnou 6 let do 31. srpna  téhož roku a děti s odkladem školní docházky.

 

 1. Bydliště dítěte.

 Bydlištěm se pro účely těchto kritérií rozumí adresa místa na území obce Střelná. Bydliště     na území obce Střelná prokazuje zákonný zástupce dítěte např. nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou, listem vlastníka apod.

Týká se i dětí občanů EU a třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky a místo pobytu mají hlášeno na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní (blíže ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

 1. Věk dětí.

Dříve narozené děti mají přednost před dětmi narozenými později.

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Střelná, okres Vsetín bude prováděno bodovým systémem (viz příloha č.1).  Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vycházeno z přesného data narození, přepočteného na roky a dny věku dítěte, přičemž bude přijato dítě starší. V případě rovnosti data narození přepočteného na roky a dny věku dítěte, bude výběr proveden losem (ředitelka MŠ a dva svědci)

PŘÍLOHA Č.1

 Tabulka bodového hodnocení – jako nedílná součást  Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Střelná, okres Vsetín

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k  31.8. téhož roku

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Střelná, okres Vsetín Počet bodů
 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy děti, které dosáhnou 6 let do 31. srpna téhož roku a děti s odkladem školní docházky.
8
 • Bydliště dítěte *.

Bydliště  na území obce Střelná.

2
.   3.  Věk dítěte. V roce přijetí do MŠ dítě dosáhne do 31.8. téhož roku(včetně) věku 3 let 1
V roce přijetí do MŠ dítě dosáhne do 31.8.. téhož roku (včetně) věku 4 let 2
V roce přijetí do MŠ dítě dosáhne do 31.8.téhož roku (včetně) věku 5 let 3

* Týká se i dětí občanů EU a třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky a místo pobytu mají hlášeno na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní (blíže ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

 

Identifikační údaje o škole a kontakt

Právní forma:

IZO ředitelství : 600 149 021

 • Mateřská škola Střelná, okres Vsetín je příspěvková organizace, má tři součásti:
 • Mateřská škola IZO 107 633 884
 • Školní jídelna IZO 103 108 386
 • Školní jídelna- výdejna IZO 173 000 525

Statutární orgán školy (ředitelka školy): Bc. Ivana Fojtů

Zřizovatel: Obec Střelná, okres Vsetín

Název organizace: Mateřská škola Střelná, okres Vsetín

Sídlo: Střelná č. 154, 756 12 Horní Lideč

Telefon: 571 447 480

Vedoucí stravování MŠ Střelná: Ing. Miroslava Slánská, 724 448 643

e-mail: ms.strelna@volny.cz


shemale777.com vrpornx.net kinkydom.net
Translate »